رفرنسهای جدید وزارت بهداشت برای داوطلبان کارشناسی ارشد پرستاری

رشته امتحانی

دروس مربوطه

نام مراجع معرفی شده مولفین و مترجمین

 

پرستاری

 

پرستاری داخلی و جراحی

1)Brunner and Suddarth's of medical - surgical nursing/ Suzanne
C. Smeltzer . 11th . ed. Philadelphia : Lippincott Williams and Wilkins, Last Edition

2)Medical - surgical nursing: clinical management for positive outecomes / Joyce M . Black, Jane Hokanson Hawks -7 th . ed.- St. Louis: Elsevier Saunders, Last Edition

3)Phipp's medical -surgical nursing : health and illness perspectives/ Frances Donovan Monahan ...[et. al.] - 8 th . ed.- St. Louis : Elsevier , Mosby , Last Edition

 

 

پرستاری کودکان

Wong's nursing care of infants and children / Marilyn J . Hockenberry, David Wilson. 8 th . ed- St. Louis: Mosby, Elsevier, Last Edition

 

پرستاری بهداشت جامعه

1- Community and public health nursing/ Marcia Stanhope, Jeannette Lacaster.- 6 th . Ed- St. Louis : mosby, Last Edition

2- Community health nursing : theory and practice/ Claudia M. Smith, Frances A. Manure. - 2 th .ed. Philadelphia : W. B . Saunders, Last Edition

3-پارک ، جان اورت ، 1928 درسنامه پزشکی پیشگیری و اجتماعی - مولفان جی . ای . پارک . ک . پارکر، برگردان به فارسی حسین شجاعی تهرانی - ویرایش هفدهم -تهران : سماط ، آخرین ویرایش

4-برنامه و راهنمایی ایمن سازی (‌جلد 6 ) . تهران : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت سلامت آخرین ویرایش

پرستاری بهداشت مادران و نوزادان

1- Maternity and women's health care/ Deitra Leonard Lowdermilk, Shannon E. perry . - 8 th . Ed.- St . Louis : mosby , Last Edition

2- Maternal and child health nursing : care of the childbearing and childrearing family/ Adele pillitteri- 5 th . ed. - Philadelphia: Lippincott Williamas and Wilkins, Last Edition

روان پرستاری

1- Psychiatric nursing care plans/ Katherine M. Fortinash, patricia A. Holoday Worret-5 th . ed . - St.  Louis : Mosby, Elsevier, Last Edition

2- Mental Health nursing: an introductory text/ Barbara B . Bauer, Signes Hill/- Philadelphia: W. B . Saunders, Last Edition

/ 0 نظر / 75 بازدید