کارشناسی ارشد پرستاری

گروه اموزشی تضمین تقدیم می کند:

کلاسهای امادگی ازمون کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی در رشته های

کارشناسی ارشد:                                                                  دکترای تخصصی:

اقتصاد بهداشت                                                                                                                                                                                          بیولوژی تولید مثل

اموزش بهداشت                                                                     علوم اعصاب

اپیدمیولوژی                                                                                                                                                                                               اناتومی

اناتومی                                                                                                                                                                                                            مهندسی بافت

بهداشت حرفه ای                                                                                                                                                                                            فیزیولوژی پزشکی

بیوشیمی                                                                                                                                                                                                     بهداشت حرفه ای

بیوتکنولوژی                                                                                                                                                                                                  پرستاری

بیوفیزیک                                                                             مدیریت خدمات بهداشتی

پرستاری                                                                              اقتصاد بهداشت

مامایی                                                                                 اقصاد دارو

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

فیزیک پزشکی

سلولی و مولکولی

ژنتیک

فیزیولوژی پزشکی

میکروبیولوژی

ایمونولوژی

رادیوبیولوژی

 

علوم پایه پزشکی و دندانپزشکیموضوع مطلب : منابع ارشد پرستاری / کلید ارشد پرستاری / مشاوره / رفرنسهای وزارت بهداشت