کارشناسی ارشد پرستاری

سلام دوستان  در این بخش مواد و ضرایب مربوط به آزمون کارشناسی ارشد را میگم

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

١- داخلی و جراح (٢)

٢- کودکان (١)

٣- بهداشت (١)

۴- مادران و نوزادان (١)

۵- روان پرستاری (١)

۶- زبان (١)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

١- داخلی و جراح (۴)

٢- کودکان (٢)

٣- بهداشت (٢)

۴- مادران و نوزادان (٢)

۵- روان پرستاری (٢)

۶- زبان (٢)

 موضوع مطلب : منابع ارشد پرستاری